12. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2011

21. 9. 2011, 1:00

Vítězům letošního ročníku Přehlídky diplomových prací byly předány ceny při slavnostním vyhlášení výsledků v sídle České komory architektů dne 21. září 2011 v 17,00 hod.
Setkání, kde se sešlo více než 100 účastníků, velmi fundovaně moderoval a celým večerem provázel Ing. arch. Michal Kuzemenský.
Po přivítání hostů se ujal slova předseda ČKA, Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, který mimo jiné poděkoval paní architektce Evě Jiřičné za její vstřícnost a nabídku možnosti pracovní stáže v jejím ateliéru v Londýně vítězi tohoto ročníku. Paní architektka se však vzhledem k nutnému neplánovanému prodloužení pracovního pobytu v New Yorku nemohla osobně akce účastnit.
Poté bylo slovo předáno předsedovi poroty prof. Ing. arch. Martinu Rajnišovi, který zhodnotil 12. ročník, podrobně o všech pěti odměněných pracech pojednal Michal Kuzemenský. Po předání cen a odměn, slovu vítěze Davida Pavlišty a vedoucího diplomové práce prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřího Suchomela, byl předán mikrofon generálnímu řediteli Českých center panu Michalu Pospíšilovi, který informoval o možnosti spolupráce s ČKA, zejména co se týká vystavení diplomových prací v zahraničí. Na toto vystoupení navázal akad. arch. A. Mandič s možností stáží pro vitěze v příštím ročníku. Oficiální část večera uzavřel pan Ing. arch. Petr Janda, předseda pracovní skupiny ČKA pro propagaci, který všechny účastníky pozval na vernisáž diplomových prací dne 30. září, a to do nové galerie (A)Void Floating, kde se dne 3. října v den uskuteční i setkání architektů, a to u příležitosti Dne architektů. Tuto možnost diskuze nabídl všem Ing. arch. Petr Lešek, předseda pracovní skupiny ČKA pro transparentní zadávání veřejných zakázek.


> Přehlídka diplomových prací
Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

> Trochu čísel
 • Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 100 absolventů
 • Z toho 56 z FA ČVUT v Praze, 14 z FSV ČVUT Praha , 9 z FUA TU v Liberci, 5 z FA VUT v Brně, 4 z VŠUP v Praze, 4 z FAPPZ ČZU v Praze, 3 ze ZF MZLU v Lednici, 3 z FAST VŠB TU Ostrava, 2 z FAST VUT Brno a žádný z AVU v Praze
 • 24 přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD
 • O software ArchiCAD projevilo zájem 77 účastníků ze sta
 • Vyhlášení výsledků 12. ročníku bylo přítomno více než 100 účastníků

> Porota
Porota ve složení prof. Ing. arch. Martin Rajniš (předseda) a Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil (členové) se v tomto ročníku rozhodla zřeknout svých honorářů ve prospěch všech pěti oceněných.

> Udělené ceny a odměny - 1.,2.,3., Zvláštní cena Archicad, Odměny
Porota v souladu se soutěžními podmínkami rozhodla o udělení:
 • první ceny - Davidu Pavlištovi, FUA TU Liberec, vedoucí dipl. práce prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, název dipl. práce Horní náměstí v Jablonci nad Nisou
 • druhé ceny - Jitce Pucandlové z FUA TU Liberec, vedoucí dipl. práce Ing. arch. Jiří Buček, název dipl. práce Stopy Kristiánova
 • třetí ceny Adamu Vízkovi z VŠUP, vedoucí dipl. práce prof. akad. arch. Jindřich Smetana ? název dipl. práce Mezi městem a venkovem
 • vzhledem k vyrovnanosti přihlášených prací se rozhodla udělit i dvě odměny - Žofii Raimanové z VŠUP, vedoucí dipl. práce prof. Ing. arch. Ivan Kroupa ? název dipl. práce Hranice ve městě - Textilana Liberec a Petře Skalické z FA ČVUT Praha, vedoucí dipl. práce Ing. arch. Jan Aulík, název dipl. práce: Konverze areálu bývalé textilní továrny Mosilana v Brně
 • zvláštní cenu ArchiCAD udělila Adamu Vízkovi z VŠUP

> Bonus vítězi - půlroční stáž v Eva Jiřičná Archi?tects Ltd. v Londýně, finanční podpora v hodnotě 100 000 Kč a celoroční pojištění
ČKA zajistila několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně, finanční podporu v hodnotě 100 000 Kč a celoroční pojištění (v případě, že vítěz by nemohl stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa). Finanční podporu této stáže poskytly společnosti ČSOB a.s., ČSOB Pojišťovna, Tork, Legrand, s.r.o. Pojištění celé stáže zajistila společnost Marsh, s.r.o.

> Bonus všem oceněným - předplatné časopisu Architekt
Časopis Architekt věnoval všem oceněným roční předplatné svého časopisu

> Bonusy všem - tisk Horák, losování předplatného časopisu Architekt
 • Tiskárna Horák vytiskla a z větší části finančně zajistila tisk plakátů všech účastníků
 • Jako odměnu těm, kteří se osobně účastnili vyhlašování výsledků, vylosoval šéfredaktor časopisu Architekt dva zájemce o roční předplatné

> Prezentace - putovní výstava v ČR i zahraničí
 • Správa Českých center po jednání s ČKA navázala spolupráci, jejímž cílem je prezentace mladých architektů v zahraničí. Jednou z možností je i vystavení diplomových prací. Tato informace byla sdělena všem účastníkům vyhlášení soutěže generálním ředitelem Správy českých center, panem Michalem Pospíšilem.
 • Putovní výstava bude zahájena dne 30.září v nové galerii (A)Void Floating neboli plovoucím pavilonu (A)Void Gallery, do této doby bude k dispozici v ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, druhé patro, po-pá od 9,00 do 15,00 Další termíny a místa budou vyhlášeny v průběhu října.

> Medializace - ČT2, Rádio 6, odborné časopisy
Hned po získání informace o vysílání v rámci ČT2 budou zveřejněny prolinky do archivu na webu ČT2. Na Rádiu 6 bude věnován přehlídce úsek pořadu Davida Šťáhlavského dne 24. 9. ve 12,00. Ve čtvrtletníku Bulletinu ČKA bude informace v posledním prosincovém čísle. V časopise Architekt vyjde informace v říjnovém číslu. O dalších možnostech se jedná.

> Vize 2012
V případě zajištění finančních prostředků je možné zajistit vítězům stáže v zahraničí, a to konkrétně v Rakousku v Architekturburo Reinberg, Hoppe Architekten, Treberspurg and Partner Architekten. Tuto možnost přednesl akad. architekt A. Mandič, se kterým již v průběhu roku 2010-2011 ČKA o této možnosti jednala.