XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Enochová Pavla
Kolín - řeka městu, město řece
vedoucí práce: Ing. arch. Boris Redčenkov
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2016

2. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Spíše urbanistický projekt vychází z důkladné analýzy propojení obou břehů řeky s městem a oproti jiným projektům obsahuje návrhová část nepochybné výtvarné a architektonické kvality. Porotu dále potěšila výtvarná citlivost prezentace navržených řešení. Svým měřítkem je celkové pojetí uměřené velikosti a významu tohoto středočeského města. Porota ocenila názornost, věcnost a jednoznačnost návrhu. Projekt může být iniciačním počinem pro znovuobjevení urbanistických kvalit starého Kolína.

Autorská zpráva

Kolín - řeka městu, město řece
Řeka je velmi výjimečným přírodním elementem jak volné krajiny, tak sídla. Je to místo, kde se město může nadechnout. Je základní urbanistickou osou a celoměstsky významným prvkem.

Labe v Kolíně bylo kdysi zdrojem života, místem setkávání. Vodní hladina byla přístupná, budovy spadaly přímo do řeky a mlýny byly majestátnou bránou. Kvůli technickému pokroku se tento stav bohužel změnil. Dnes každému teče voda doma z kohoutku, řeky jsou znečištěné odpadem z továren i domácností a kvůli plavební cestě se Labe od Děčína až po Pardubice zregulovalo. Přírodní charakter zcela zanikl, mlýny byly zasypány a řeka se stala pouze utilitárním dopravním koridorem, jehož potenciál je navíc v posledních letech využíván jen minimálně.

Labe v Kolíně ztratilo své původní kouzlo.
To mě přivedlo k zadání této diplomové práce. Většina místních prostor řeky nepokládá za podstatný. Z analýz mind-mappingu vyplývá, že si mnoho z nich vůbec neuvědomuje přítomnost této urbánní osy. Město se k řece otáčí zády.

Já naopak v Labi spatřuji veliký potenciál. Cílem mého návrhu je otevřít v Kolíně debatu o tomto prostranství a odstartovat tak aktivitu k navrácení důstojné pozice řeky.

V rámci projektu se zaobírám různými urbanistickými měřítky. Po vzoru pana prof. Matthew Carmony, jehož přednášky jsem měla možnost navštěvovat na londýnském institutu urbanismu a územního plánování The Bartlett (University College London), rozděluji projekt do následujících kategorií: makro design a mikro design. Neboť mi toto rozdělení nepřijde dostatečné, sama pak přidávám mezistupeň, který nazývám mezodesignem.

Makro design odpovídá nejširším vztahům projektu. Objasňuji v něm pozici Kolína ke vztažnému okolí a následně popisuji organizaci sídelní struktury jako celku. V přímém kontrastu je mikrodesign měřítkem nejdetailnějším, obsahuje návrh materiálů, povrchů a technických detailů. Mezodesign pak koncepci a návrh klíčového území, přímo přiléhajícímu k historickému jádru města.

Krom zhotovení celkových koncepcí se následně zabývám jednotlivými dílčími celky. Při analýze a řešení těchto lokalit jsou pro mne důležité tři základní otázky: KDE? CO? a JAK?. KDE se nacházím, v jakém kontextu a jaký má místo význam. CO je na dané lokalitě pozitivní či problematické a JAKým způsobem se s ní vypořádat. V odpovědi na poslední otázku pak nalézám východisko návrhu.

| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie