XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Hoffmann Jakub
Sportovní centrum UK
vedoucí práce: MgA. Ondřej Císler, PhD.
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2016

3. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Hodnocení poroty
Porota ocenila citlivé zasazení navrhované stavby do komplikované situace svažitého pozemku. Jasná a čistá forma stavby vychází z jejího konstrukčního řešení, založeném na vizuálně a pocitově přívětivém materiálu dřeva. Kubická hmota stavby reaguje na charakter stávající okolní zástavby v lokalitě.

Autorská zpráva

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh nového sportovního centra se snaží pozitivně ovlivnit podobu přiléhajících prostranství, ke kterým se budova staví a na která působí. Hmota složená z převážně horizontálních kubusů se staví na hrany ulic, definované okolní zástavbou a terénem. Směr ulice Horská je vyrovnán tak, aby přirozeně navázal na její stávající průběh mezi bytovými domy. Postavením objemu malé tělocvičny v průhledu ulicí Horská je potvrzeno zúžení jejího profilu průjezdné komunikace do pěší stezky vedoucí podél opevnění na Karlov. Ulice Votočkova je prodloužena předprostorem a terénním schodištěm směrem ke hradbám, kde se propojuje s parkem ve kterém začíná zelený pás obíhající svahy Albertovského údolí.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova sportovního centra je rozdělena na dvě části. Větší z nich je na úrovni třetího podlaží rozdělena střešním světlíkem. Hlavní vstup je orientován do ulice Horská a je přímo v ose střešního světlíku. Horizontální členění fasády přiznává přepatrování celé stavby, vertikální členění pak napomáha, aby se novostavba vyrovnala řádovým palácům albertovského kampusu. Na fasádě se střídaji transparentní skleněné a semitransparentní makrolonové výplně mezi vertikálními nosními prvky konstrukce a přizpůsobují tím vnitřní prostředí jednotlivým provozům uvnitř domu. Objem velké haly je svojí dlouhou osou orientován v severo-jižním směru, aby se takto předešlo nadměrnému přehřívání stavby a oslňování sportovců přímým sluncem. Vnitřní dispozice domu je rozdělena dvěma dlouhými průhledy skrz celý dům. První osa navazuje na hlavní vstup do objektu a shora do ní přichází světlo střešním světlíkem. V 2. patře je tímto atriem členěna dispozice na čisté a špinavé prostory a do haly je přístup lávkami skrz atrium. Druhá osa, kolmá na první, slouží primárně jako spojení malé tělocvičny se zbytkem domu a prochází vizuálně nepřerušená skrze celý dům.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie